برچسب زده شده با : فرهاد پرنیان
اولین جشنواره گردشگری غذای انباگ در گنج آور برگزار شد

💢اولین جشنواره گردشگری غذای انباگ در گنج آور فرهاد پرنیان – مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک شهرستان قصرقند درزمان گذشته معروف بوده است به گنداوگ(گنج آور)که مارکوپولو در سفرنامه خود ازمردمان قصرقند که از طریق تجارت گندم و نی شکر  امرار معاش میکردند یاد کرده  جشنواره انباگ باحضور میهمانان شهرستانی، استانی و کشوری و ۴۰ […]

سایت های سیستان و بلوچستان

آدرس دفتر ارتباط مردمی نماینده ایرانشهر آدرس دفتر ارتباط مردمی نماینده چابهار آدرس دفتر ارتباط مردمی نماینده خاش آدرس دفتر ارتباط مردمی نماینده زابل آدرس دفتر ارتباط مردمی نماینده زاهدان آدرس دفتر ارتباط مردمی نماینده سراوان آدرس سایت استانداری آدرس سایت امینی فرد آدرس سایت ایران نژاد نماینده چابهار آدرس سایت بیرک آدرس سایت توتن […]

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک |