حضور فرماندار خاش در بخش ایرندگان | پایگاه خبری بیرک