گزارش گاندو از قلعه ایرندگان
گزارش گاندو از قلعه ایرندگان

    گزارش عروسکی – گزارش گاندو ازقلعه ایرندگان اختصاصی مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک برای اولین بار در استان و سیستان و بلوچستان با همکاری مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک ویژه کودکان و نوجوانان تیم عروسکی خاش به سرپرستی صادق شهنوازی بر آن شدند تا با حضور در مدارس و مناطق مختلف به تهیه […]

 

 

گزارش عروسکی – گزارش گاندو ازقلعه ایرندگان

گزارش گاندو از قلعه

اختصاصی مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

برای اولین بار در استان و سیستان و بلوچستان با همکاری مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

ویژه کودکان و نوجوانان

تیم عروسکی خاش به سرپرستی صادق شهنوازی بر آن شدند تا با حضور در مدارس و مناطق مختلف به تهیه گزارش و اجرای برنامه برای کودکان و نو جوانان برای لحظاتی هر چند کوتاه بپردازند و فضایی شاد را برای کودکان فراهم کنند .

گاندو اینبار برای دیدن قعله ایرندگان ، یکی از آثار تاریخی گرانبهای استان سیستان و بلوچستان رفته و آن را به شما معرفی میکند .

 

برای دعوت از این تیم عروسکی به صورت نظر در همین مطلب اسم منطقه خود را وارد کنید تا دفعات بعدی این تیم عروسکی در محل زندگی شما به اجرای برنامه بپردازد