گزارش تصویری از دامنه و دهانه آتشفشانی تفتان
گزارش تصویری از دامنه و دهانه آتشفشانی تفتان

گزارش تصویری از دامنه و دهانه آتشفشانی تفتان مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک عکاس : امیر ریگی تعداد تصاویر : ۱۵ اختصاصی مجله خبری بیرک تصاویر دامنه و دهانه آتشفشانی تفتان – شهرستان خاش – بخش مرکزی  

گزارش تصویری از دامنه و دهانه آتشفشانی تفتان

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

عکاس : امیر ریگی

تعداد تصاویر : ۱۵

اختصاصی مجله خبری بیرک

تصاویر دامنه و دهانه آتشفشانی تفتان – شهرستان خاش – بخش مرکزی