گزارش تصویری از روستای اسماعیل آباد خاش

اختصاصی مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

تعداد تصاویر : ۲۴

روستای اسماعیل آباد در شمال شهر خاش قرار دارد