نماهنگی از حماسه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ در شهرستان خاش
نماهنگی از حماسه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ در شهرستان خاش

نماهنگی از حماسه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ در شهرستان خاش  

نماهنگی از حماسه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ در شهرستان خاش