منگنه کردن بدون نیاز به سوزن + فیلم
منگنه کردن بدون نیاز به سوزن + فیلم

منگنه کردن بدون نیاز به سوزن + فیلم منگنه جدیدی ساخته شده اسشت که برای متصل کردن برگه‌ها به یکدیگر نیازی به سوزن منگنه ندارد.

منگنه جدیدی ساخته شده اسشت که برای متصل کردن برگه‌ها به یکدیگر نیازی به سوزن منگنه ندارد.