مسجد جامع دزک سراوان با شکوه ترین بنای تاریخی این شهرستان

مسجد جامع دزک

مسجد جامع دزک یکی از شاخص ترین بناهای تاریخی شهرستان سراوان است که در سال ۱۳۷۷ به عنوان یکی از آثار و بناهای ملی ایران به ثبت رسیده است.

از آنجایی که این مسجد فاقد کتبیه است و با توجه به شیوه ساخت و شبستان های ستون دار می توان نتیجه گرفت که مسجد دزک در عصر صوفیه پابرجا بوده است.
مسجد جامع دزک از جمله مساجدی است که به سبک مساجد قرون اولیه دوره اسلامی بنا شده است و مصالح به کار رفته در این بنا از خشت و گل و از تنه درخت خرما، گز و کنار برای پوشاندن سقف استفاده شده است.
این بنا دارای شبستان تابستانی و۱۵ ستون مدور خشتی است که محل قوس های ستون حدود ۵ تا ۸ سانتی متر جلوآمدگی دارد.
شبستان هایی که در ناحیه غربی مسجد جامع دزک قرار گرفته است با دیوار هایی که دارای صاق و طاقچه است تزئین شده که محراب و منبر خشتی مسجد در این مکان قرار گرفته است.
از دیگر خصوصیات این بنا که می توان نام برد شبستان زمستانی است که دارای پنج ستون و وضوخانه است که در گوشه شمال شرق مسجد قرار دارد و چله خانه ای که برای عبور عابران قرار گرفته شده است.

مسجد جامع دزک در روستای دزک با فاصله اندکی در سمت چپ آسفالت در ۳ کیلومتری شرق شهرستان سراوان قرار دارد.