عکس نوشته/۹۵ درصد مدارس سیستان و بلوچستان بعد از انقلاب ساخته شده است
عکس نوشته/۹۵ درصد مدارس سیستان و بلوچستان بعد از انقلاب ساخته شده است

۹۵ درصد مدارس سیستان و بلوچستان بعد از انقلاب ساخته شده است