عکس نوشته فرماندار خاش در مورد کدینگ جایگاه های سوخت
عکس نوشته فرماندار خاش در مورد کدینگ جایگاه های سوخت

عکس نوشته فرماندار خاش در مورد کدینگ جایگاه های سوخت پایگاه خبری بیرک 


عکس نوشته فرماندار خاش در مورد کدینگ جایگاه های سوخت

پایگاه خبری بیرک 

کدینگ جایگاه های سوخت , حمید الدین یوسفی , فرماندار خاش