رفع تصرف ۱۸۰ هکتار از اراضی ملی در شهرستان دلگان
رفع تصرف ۱۸۰ هکتار از اراضی ملی در شهرستان دلگان

رفع تصرف ۱۸۰ هکتار از اراضی ملی در شهرستان دلگان مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

رفع تصرف ۱۸۰ هکتار از اراضی ملی در شهرستان دلگان

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک