بجّار یکی از سنت های کهن و مورد پسند مردم بلوچ است که سالیان درازیست در فرهنگ و جامعه قوم بلوچ وجود دارد اگر بخواهیم بجار را در یک جمله بیان کنیم بجار یعنی:کمک (نقدی و غیر نقدی) به تازه داماد در سهولت امر ازدواج.fu5029

در برخی مناطق بلوچستان به بجّار (بجّاری) نیز می گویند بجار مربوط به قشر خاصی نمی باشد بلکه شامل همه اقشار اعم از فقیر و غنی جامعه می شود هدف از بجار تحقیر کسی نیست بلکه اهدافی فراتر از آن دارد بجار به نوعی یک وام و قرض است که داماد در زمان دامادیش آن را دریافت میکند وبعدها بجار را به تازه دامادهای دیگر میدهد و این چرخه همچنان ادامه دارد.

  • داماد که در زبان بلوچی به آن سالونک و شاه می گویند بعد از گرفتن جواب مثبت از طرف خانواده عروس ونزدیک به مراسم عروسیش به همراه بزرگتر خود (پدر،دایی،عمو…) برای گرفتن بجار به سراغ اقوام و آشنایان می رود هر کدام از اقوام وآشنایان متناسب با وسع مالی خود به داماد بجار میدهند ممکن است برخی کمک نقدی (پول) وبرخی دیگر کمک غیر نقدی (گوسفند،گاو،شتر،پارچه،طلا،برنج و…) دهند در قدیم بیشتر بجار بصورت غیر نقدی رایج بوده اما امروزه بیشتر بصورت نقدی رایج است داماد در ضمن گرفتن بجار اقوام و آشنایان را نیز به مراسم عروسیش دعوت میکند متاسفانه امروزه این سنت پسندیده در حال کم رنگ شدن و از بین رفتن است