افزایش کانون شن‌های روان با تشدید خشکسالی در سیستان و بلوچستان
افزایش کانون شن‌های روان با تشدید خشکسالی در سیستان و بلوچستان