مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

تصویر :نمایی از قلعه ناصری ایرانشهر در سیستان و بلوچستان