مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

تصویر :نمایی از کوه آتشفشاتی تفتان واقع در شهرستان خاش، استان سیستان و بلوچستان