Recent Posts

بخش ایرندگان

بخش ایرندگان یکی از بخش‌های شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان ایران است و در جنوب شهرستان خاش قرار دارد بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش ایرندگان شهرستان …

Read More »